Vnitřní řád

Vnitřní řád

Název organizace:  Školní jídelna Benešov, Jiráskova 888

     IČO: 498 28 894                        DIČ: CZ 498 28 894

Statutární zástupce:  Blanka Zemanová (ředitelka)

 

Vnitřní řád: Školní jídelna Benešov, Jiráskova 888 s platností od 1.9.2023

 

Důvod a způsob založení organizace

Zřizovatel

Název: Městský úřad Benešov

Právní forma: orgán územní samosprávy

Vedoucí pracovník: ředitel (2 stupeň řízení)

Vymezení činnosti

Veškeré služby, které školní jídelna poskytuje jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.

Pracovní postupy probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví dále upřesněno prováděcí vyhláškou 137/2004 Sb. – o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Hlavní činnost

Školní jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.

Zaměstnancům zařízení školní jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona 250/2000 Sb. – o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále upřesněného vyhláškou 84/2005 Sb. – o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

 

 

Doplňková činnost

Organizace v souladu se zákonem 250/2000 Sb. – o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provozuje doplňkovou činnost, ve které jsou zahrnuty následující služby: stravování cizích strávníků.

                                                  Vnitřní řád školní jídelny

Provozní doba – žáci:

Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11.30 do 14.00 (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak).

Provozní doba – cizí strávníci:

Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11.15 do 11.45, od 12.00 do 12.30 a od 13.00 do 13.30 hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). Cizí strávníci obědy konzumují na jim vyhrazených místech, která jsou označena (stoly s cedulkami cizí strávníci).

Provozní doba – výdej do jídlonosičů:

Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11.15 do 11.45 a od 12.00 do 12.30, od 13.00 do 13.30hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). Žákům se obědy vydávají do jídlonosiče pouze v případě, kdy náhle onemocněl (poslán ze školy domů) nebo první den nemoci a oběd již nestihl nebo nemohl odhlásit. Jinak se obědy konzumují v našem stravovacím zařízení.

Ceník:

Ceník obědů pro příslušný rok naleznete na internetových stránkách: www.sjbnjiraskova.cz a na nástěnce v šatně školní jídelny.

Systém plateb stravného (obědů):

Na začátku stravovacího období uhradí strávník zálohu na stravné (obědy), která činí měsíční výši stravného (obědů). Každou následující platbu je třeba provést vždy nejdéle do 20. dne v měsíci. Každý strávník má možnost na internetu zjistit výši přeplatku nebo nedoplatku stravného (přihlašovací údaje na internet získáte u hospodářky v kanceláři školní jídelny).

Přeplatky jsou převáděny na další stravovací období. Vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům končícím vzdělávání je vždy na konci studia (obvykle do konce července). Přeplatky se vrací pouze bezhotovostně.

 

 

Inkasní způsob platby:

Strávník, případně jeho zákonný zástupce si musí v peněžním ústavu zajistit souhlas s inkasem. Číslo bankovního účtu je: 320 371 329/0800, variabilní symbol strávníka je k dispozici u hospodářky školní jídelny, které je třeba také nahlásit číslo bankovního účtu, ze kterého budou inkasní platby probíhat.

Hotovostní způsob platby:

V hotovosti je možné platit v kanceláři školní jídelny poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující (pokud není uvedeno jinak) od 7.00 – 9.00 hod. a 11.00 – 14.00 hod. (záloha na stravné/obědy na následující měsíc).

Platby smluvní organizace

Smluvní organizace hradí odebrané obědy bezhotovostně za uplynulý měsíc. Podrobnosti tohoto vztahu jsou definované v uzavřené smlouvě o poskytování stravování.

Přihlášení ke stravování:

  1. a) Žák je přihlášen ke stravování za základě přihlášky ke školnímu stravování. Vyplněnou a podepsanou přihlášku žáci nebo jejich zákonný zástupci odevzdají do kanceláře školní jídelny, kde proběhne zavedení žáka do stravovacího systému školní jídelny.
  2. b) Při přihlášení je strávníkovi přidělen variabilní symbol, který se stává jeho osobním číslem v rámci evidence školního stravování. Na tento variabilní symbol se vážou veškeré platby, které strávník uhradí. Strávník si zakoupí čip v kanceláři školní jídelny za poplatek 135,- Kč, čip není vratný. Čip slouží k výdeji stravy.
  3. c) Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky. Jakoukoliv změnu (např. ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dnů, přerušení studia apod.) je strávník povinen okamžitě nahlásit písemně kanceláři školní jídelny. V případě, že tak neučiní, stravovací systém eviduje strávníka jako přihlášeného a tím vzniká školní jídelně nárok na platbu za obědy. Žáci nebo jejich zákonný zástupci jsou za včasné odhlášení odpovědní.

Výše uvedené body platí i pro přihlášení cizích strávníků.

 

 

 

 

Přihlašování obědů:

Školní jídelna vaří denně 2-3 druhy hlavních jídel.

Po zaplacení a aktivování čipu mají strávníci automaticky objednány obědy volby 1,2,3 dle kategorie (věku). Na objednávkovém terminálu (nebo přes internet: www.strava.cz), který je umístěn v šatně, mohou provést dle vyvěšeného návodu změnu volby nebo odhlášení, a to nejdříve 7 dní a nejpozději 72 hodin před příslušným dnem oběda. V případě zapomenutí čipu, je třeba tuto skutečnost nahlásit hospodářce školní jídelny, která strávníkovi vydá náhradní doklad, s jehož existencí bude objednaný oběd vydán. Dojde-li ke ztrátě nebo úmyslnému poničení, musí si strávník zakoupit čip nový.

Strávník je povinen čip nosit.

Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na nástěnce v prostorách šatny školní jídelny a na internetové adrese: www.sHYPERLINK „http://www.jidelna.compro/“jbnjiraskova.cz. a to na období týden dopředu. Zde je také možno provést výběr obědů (přístupové informace jsou k dispozici u hospodářky v kanceláři školní jídelny).

 

Odhlašování obědů:

Odhlášky se provádí nejpozději do 8.00 hod. téhož dne, a to pouze z důvodu náhlé nemoci: telefonicky: 317/722679 (lze zanechat vzkaz na záznamníku), emailem: strava@sjbnjiraskova.cz nebo osobně v kanceláři školní jídelny.

V případě výletů, exkurzí, lyžařských výcviků apod. je nutné, aby si žáci či jejich zákonní zástupci obědy odhlásili nejpozději 7 dní předem. V případě hromadné odhlášky celé třídy je třeba dodat písemně jmenný seznam strávníků s datem odhlášky.

Pokud oběd není odhlášen a vyzvednut, propadá bez náhrady.

Jedná-li se o účastníka školního stravování (zvýhodněného), má na toto stravování (oběd) nárok jen v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v následujících dnech (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. – o školním stravování § 4 odst.9) oběd propadá bez náhrady.

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnanci organizace), má (dle vyhlášky 84/2005 Sb. – o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky § 3 ODST.3) NÁROK NA ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ, POKUD V DANÝ DEN NA PRACOVIŠTI ODPRACUJÍ ALESPOŇ 3 HODINY, JINAK JE TOMUTO STRÁVNÍKOVI ÚČTOVÁNA PLNÁ CENA OBĚDA (viz ceník: cena oběda pro cizího strávníka).

 

 

 

Vlastní stravování:

Vstup jednotlivých skupin strávníků do prostor jídelny je strávníkům dovolen jen v příslušné provozní době. Nemocným strávníkům je vstup do jídelny zakázán. Rovněž je vstup zakázán strávníkům, kteří v daný den nemají oběd zaplacen a doprovodu strávníků je vstup zakázán do prostoru jídelny – je jim umožněn pobyt v prostorách šatny školní jídelny.

Po vstupu do školní jídelny se strávníci řadí do fronty, připraví si čip, před výdejním okénkem si vezmou příbor. Na výdejním místě se prokáží čipem. Pečivo a nápoje mají samoobslužná výdejní místa.

Vydaný oběd je určen ke konzumaci ve školní jídelně, strávníci jej neodnášejí z místnosti. Konzumace probíhá vsedě u stolu. Po konzumaci strávník odnese použité nádobí k příslušnému okénku. Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny, strávníci zachovávají osobní bezpečnost, hygienu stravování a společenská pravidla.

Ve všech prostorách školní jídelny je z hygienických důvodů zakázáno používání mobilních telefonů.

Úklid:

Běžný úklid (zbytky jídla znečištěná podlaha, stoly…) v době provozní doby zajišťují pracovnice školní jídelny.

Dohled nad žáky zajišťují pracovnice školní jídelny.

Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování. Dohled reguluje osvětlení, větrání, operativně reaguje na možná nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti (rozlitá polévka, nápoje, slupky od banánů, námraza…)

Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozírající úraz v kanceláři školní jídelny (v případě nepřítomnosti těchto pracovnic) nahlásí úraz vedoucí kuchařce nebo kuchařce, která mu poskytne, nebo zajistí první pomoc a provede zápis v knize úrazů.

Nikdo z personálu kuchyně ani dohled nemá právo nutit žáky k dojídání jídel.

Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen tuto škodu nahradit.

Směrnici vypracovala: Blanka Zemanová, ředitelka, v. r.

V Benešově 01. 09. 2023