Provozní řád

Provozní řád

Název organizace: Školní jídelna Benešov, Jiráskova 888

IČO: 498 28 894 DIČ: CZ 498 28 894

Statutární zástupce: Blanka Zemanová

Provozní řád Školní jídelna Benešov, Jiráskova s platností od 1.1.2020.

Důvod a způsob založení organizace

Zřizovatel

Název: Městský úřad Benešov

Právní forma: orgán územní samosprávy

Vedoucí pracovník: ředitel (2 stupeň řízení)

Vymezení činnosti

Veškeré služby, které jídelna poskytuje jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.

Pracovní postupy probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví dále upřesněno prováděcí vyhláškou 137/2004Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Hlavní činnost

Jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005Sb.,kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.

Zaměstnancům zařízení jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále upřesněného vyhláškou 84/2005Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

Doplňková činnost

Organizace v souladu se zákonem 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provozuje doplňkovou činnost, ve které jsou zahrnuty následující služby: stravování cizích strávníků.

Provozní řád jídelny

Provozní doba – žáci:

Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11.30 do 14.00 (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak).

Provozní doba – cizí strávníci:

Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11.15 do 11.45, od 12.00 do 12.30 a od 13.00 do 13.30 hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). Cizí strávníci pokrm konzumují na jim vyhrazených místech, která jsou prostorově oddělena od míst pro účastníky školního stravování.

Provozní doba – výdej do jídlonosičů:

Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11.15 do 11.45, od 12.00 do 12.30 a od 13.00 do 13.30hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak). Do jídlonosičů se strava vydává pouze v případě, kdy strávník onemocněl a oběd již nemohl odhlásit. Jinak se strava konzumuje v našem stravovacím zařízení.

Ceník

Ceník obědů je vždy vyhotovován na příslušný rok dle kalkulace. Aktuální kalkulace stravného pro příslušný rok naleznete na internetových stránkách www.sjbnjiraskova.cz nebo v kanceláři školní jídelny.

Systém plateb stravného

Na začátku stravovacího období uhradí strávník zálohu na stravné, která činí měsíční výši stravného. Každou následující platbu je třeba provést vždy nejdéle do 20. dne v měsíci. Každý strávník má možnost na internetu zjistit výši přeplatku nebo nedoplatku stravného (přihlašovací údaje na internet získáte u účetní školní jídelny).

Přeplatky jsou převáděny na další stravovací období. Vyúčtování a vrácení přeplatků strávníkům končícím vzdělávání je vždy na konci studia (obvykle do konce července).

Inkasní způsob platby

Strávník (případně jeho zástupce) si musí v peněžním ústavu zajistit souhlas s inkasem. Číslo bankovního účtu je: 320 371 329/0800, variabilní symbol strávníka je k dispozici u účetní školní jídelny, které je třeba také nahlásit číslo bankovního účtu, ze kterého budou inkasní platby probíhat (záloha na stravné na následující měsíc).

Hotovostní způsob platby

V hotovosti je možné platit v kanceláři ŠJ poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující (pokud není uvedeno jinak) od 7.00 – 9.00 hod a 11.00 – 14.00 hod. (záloha na stravné na následující měsíc).

Platby smluvní organizace

Smluvní organizace hradí odebrané obědy bezhotovostně za uplynulý měsíc. Podrobnosti tohoto vztahu jsou definované v uzavřené smlouvě o poskytování stravování.

Přihlášení ke stravování

a) žák je přihlášen ke stravování za základě přihlášky ke školnímu stravování. Vyplněnou a podepsanou přihlášku žáci nebo jejich zákonní zástupci odevzdají do kanceláře školní jídelny, kde proběhne zavedení žáka do stravovacího systému jídelny.

b) při přihlášení je strávníkovi přidělen variabilní symbol, který se stává jeho osobním číslem v rámci evidence školního stravování. Na tento variabilní symbol se vážou veškeré platby, které strávník uhradí. Strávník si zakoupí čip v kanceláři školní jídelny za poplatek 135,- Kč, čip není vratný. Čip slouží k výdeji stravy.

c) přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky. Jakoukoliv změnu (např. Ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dnů, přerušení studia apod.) je strávník povinen okamžitě nahlásit písemně kanceláři školní jídelny. V případě, že tak neučiní, stravovací systém eviduje strávníka jako přihlášeného a tím vzniká školní jídelně nárok na platbu za stravné. Žáci nebo jejich zákonní zástupci jsou za včasné odhlášení odpovědní.

Přihlašování obědů

Školní jídelna vaří denně 2-3 druhy jídel.

Po zaplacení a aktivování identifikačního čipu (karty) mají strávníci automaticky objednány obědy volby 1,2,3 dle kategorie (věku). Na objednávkovém terminálu (nebo přes internet, www.strava.cz), který je umístěn v šatně, mohou provést dle vyvěšeného návodu změnu volby nebo odhlášení, a to nejdříve 7 dní a nejpozději 72 hodin před příslušným dnem oběda. V případě zapomenutí identifikačního média, je třeba tuto skutečnost nahlásit účetní školní jídelny, která strávníkovi vydá náhradní doklad s jehož existencí bude objednaný oběd vydán. Dojde-li ke ztrátě nebo úmyslnému poničení, musí si strávník zakoupit médium nové.

Strávník je povinen identifikační médium nosit a v případě neustálého zapomínání má organizace možnost takového strávníka ze stravování vyloučit.

Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na nástěnce v prostorách šatny školní jídelny a internetové adrese www.sjbnjiraskova.cz a to na období týden dopředu. Zde je také možno provést výběr stravy (přístupové informace jsou k dispozici v kanceláři ŠJ).

Odhlašování stravy

Odhlášky se provádí nejpozději do 8.00 hod. téhož dne a to: telefonicky (lze zanechat vzkaz na záznamníku), emailem na: strava@sjbnjiraskova.cz nebo osobně v kanceláři školní jídelny.

V případě výletů, exkurzí, lyžařských výcviků apod. je nutné, aby si žáci či jejich zákonní zástupci obědy odhlásili nejpozději 7 dní předem. V případě hromadné odhlášky celé třídy je třeba dodat písemně jmenný seznam strávníků s datem odhlášky.

Pokud strava není odhlášena a vyzvednuta, propadá bez náhrady.

Jedná-li se o účastníka školního stravování ( zvýhodněného), má na toto stravování nárok jen v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v následujících dnech bude ( v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst.9) účtována plná cena oběda (viz kalkulaci – cizí strávníci,)

Odhlašování maturantů/učňů – student/učeň přestává být studentem/učněm školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní/závěrečnou zkoušku. Nárok na dotovanou stravu mají studenti/učni v den konání maturitních/závěrečných zkoušek. Nevykonal-li student/učeň jednu nebo obě části maturitní/závěrečné zkoušky v řádném termínu, přestává být studentem/učněm školy k 30. červnu roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. V případě, že student/učeň není připuštěn k maturitní/závěrečné zkoušce, přestává mít nárok na zvýhodněné stravování v den, kdy ukončí čtvrtý/třetí ročník (dnem předání závěrečného vysvědčení). Stravování studentů v době „svatého“ týdne – v této době studenti ztrácejí nárok na poskytnutí zvýhodněného stravování. V případě zájmu o stravování, platí plnou cenu oběda. Pokud studenti/učni úspěšně složili maturitní/ závěrečnou zkoušku, přestávají být studenty/učni školy a stravovat se mohou za úplatu jako cizí strávníci.

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnanci organizace), má (dle vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky § 3 ODST.3) NÁROK NA ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ, POKUD V DANÝ DEN NA PRACOVIŠTI ODPRACUJÍ ALESPOŇ 3 HODINY, JINAK JE TOMUTO STRÁVNÍKOVI ÚČTOVÁNA PLNÁ CENA OBĚDA. (viz kalkulaci)

Vlastní stravování

Vstup jednotlivých skupin strávníků do prostor jídelny je strávníkům dovolen jen v příslušné provozní době. Nemocným strávníkům je vstup do jídelny zakázán. Rovněž je vstup zakázán strávníkům, kteří v daný den nemají oběd zaplacen a doprovodu strávníků je vstup zakázán do prostoru jídelny – je jim umožněn pobyt v prostorách šatny ŠJ.

Po vstupu do jídelny se strávníci řadí do fronty, připraví si identifikační medium, před výdejním okénkem si vezmou příbor. Na výdejním místě se prokáží (kartou, čipem) Polévka a nápoje mají samoobslužná výdejní místa.

Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Konzumace probíhá vsedě u stolu. Po konzumaci strávník odnese použité nádobí k příslušnému okénku. Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny, strávníci zachovávají osobní bezpečnost, hygienu stravování a společenská pravidla.

Úklid

Běžný úklid (stravou znečištěná podlaha, stoly…) v době provozní doby zajišťují pracovnice školní jídelny.

Dohled nad žáky zajišťují pracovnice školní jídelny.

Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování. Dohled reguluje osvětlení, větrání, operativně reaguje na možná nebezpečí z hlediska hygieny a bezpečnosti (rozlitá polévka, nápoje, slupky od banánů, námraza…)

Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dozírající úraz v kanceláři školní jídelny ( v případě nepřítomnosti těchto pracovnic) nahlásí úraz vedoucí kuchařce nebo kuchařce, která mu poskytne, nebo zajistí první pomoc a provede zápis v knize úrazů.

Nikdo z personálu kuchyně ani dohled nemá právo nutit žáky k dojídání jídel.

Strávník, jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen tuto škodu nahradit.

V případě opakovaného nedodržování tohoto provozního řádu, má ředitelka školní jídelny právo vyloučit strávníka ze stravování.

Směrnici vypracovala: Blanka Zemanová, ředitelka ŠJ, v. r.

V Benešově 25.11. 2019